Algemene Voorwaarden

1. Onze offerten en verkopen zijn onderworpen aan onderstaande voorwaarden, welke worden verondersteld gekend en goedgekeurd te zijn door de klant.

2. Onze prijzen zijn zonder verbintenis. Zij zullen nochthans gehandhaafd worden zolang er zich geen verhoging voordoet op materialen,lonen,taksen,enz. tot bij de levereing van de materialen en de uitvoering van de werken.

3. Wij dragen geen verantwoordelijkheid voor de stipte uitvoering van de ons toevertrouwde bestelling in gevallen van heirkracht zoals staking, lock-out,enz.

4. Levertermijnen worden slechts ter inlichting aangeduid en zijn niet bindend.

5. Alle werken of leveringen die niet uitdrukkelijk in onze offerte vermeld zijn, zijn niet in de opgegegeven prijs inbegrepen.

6. Eventuele klachten met betrekking tot facturen zijn slechts geldig indien zij ons schriftelijk, binnen de 14 dagen na de factuurdatum toekomen.

7. De betaling van ons factuur geschiedt contant, tenzij anders voorzien in onze offerte. Worden zij niet betaald binnen de dertig dagen na de factuurdatum dan is het tussen partijen verstaan dat vanaf haar dagtekening een conventionele interest gelijk aan deze van de Nationale Bank verhoogd met 8% op het factuurbedrag dag voor dag eisbaar is tot de dag der volledige betaling.
Deze interest loopt van rechtswege zonder dat een voorafgaandelijke aanmaning is vereist en dit in afwijking van art. 1652 B.W.
Bij niet tijdig betalen van onze facturen wordt bovendien een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 15% van het factuurbedrag eisbaar, onverminderd de hierboven vermelde convantionele interesten en onverminderd de gebeurtelijke gerechtskosten en dit bij toepassing van art. 1152 en in afwijking van art. 1153 alinea 3 B.W.
Deze schadevergoeding bedraagt minimum 25€

8. Voor alle geschillen zijn alleen de rechtbanken van Antwerpen bevoegd.